• ANBI

  ANBI

ANBI FC schaduwGiften aan ANBI instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De Kerk van de Nazarener Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener Dordrecht.
Graag informeren wij u over onze doelstellingen, activiteiten en financiële cijfers middels onderstaande verslaglegging:


Kerk van de Nazarener Dordrecht, Nederlands District 


ANBI overzicht 2021

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Kerk van de Nazarener Dordrecht

Telefoonnummer:

078-6211261

RSIN/Fiscaal nummer:

809567386

Website adres:

www.kvdndordrecht.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Talmaweg 121

Postcode:

3317 RD

Plaats:

Dordrecht

Postadres:

Postbus 9077

Postcode:

3301 AB

Plaats:

Dordrecht

De Kerk van de Nazarener Dordrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. In het handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent of door de verantwoordelijke algemene superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener Dordrecht.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant(en) en door diegenen die daartoe op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad totaal 6 à 7 leden.

C. Doelstelling/visie

De Kerk van de Nazarener Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener...

 • Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk.
 • Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
 • Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
 • Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden. 

D. Beleidsplan

Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door...

 • Het opleiden en begeleiden van voorgangers en kerkelijke werkers.
 • Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed te functioneren.
 • Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed.
 • Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen.
 • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie.
 • Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap.
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke Christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun.
 • Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk.
 • Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen en kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen.

Plaatselijk beleid Dordrecht

Het beleidsplan van de Kerk van de Nazarener Dordrecht is gebaseerd op de missie en kernwaarden. Deze treft u hierna aan.

Missie: Als Kerk van de Nazarener Dordrecht willen wij een “Brug naar Jezus” zijn.

Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Johannes 14:6

Jezus is de weg voor ons naar onze Hemelse Vader.
Vandaar dat wij het belangrijk vinden om als kerk een brug naar Jezus te zijn. Dit willen we op verschillende manieren in praktijk brengen:

•    Door ons leven willen wij Jezus' liefde uitdelen aan de wereld om ons heen.
•    Door onze samenkomsten en activiteiten willen wij Jezus verkondigen.
•    Door ons onderwijs willen wij het leven en de woorden van Jezus’ leren.
•    Ook ons kerkgebouw is een Brug naar Jezus. De trap met de "rode loper" symboliseert de uitnodiging om naar Jezus te komen; een brug om "thuis te komen".

Kernwaarden:

1. Eenheid: We willen als gemeente als lichaam in eenheid blijven functioneren en groeien. We komen als gemeente bij elkaar om God te aanbidden, om onderwezen te worden en om elkaar te bemoedigen. Als KvdN zijn we een kerk met een kleurrijke groep leden. We willen kleurrijk blijven vanuit de liefde en genade van God.
Binnen de erediensten willen we eenheid benadrukken door elkaar te bemoedigen.
Het is wenselijk dat ieder lid een veilige plek heeft waar hij of zij gekend is. In een groeiende gemeente is vooral het Kringenwerk belangrijk.

2. Gebed: Gebed heeft een belangrijke plaats in de gemeente. Behalve voorbede (gebedsmail), pastorale gesprekken en gebed tijdens de dienst (zoals Stiltediensten en Zalvingsdiensten), willen we gebed nog meer plek in de gemeente geven. Elke maandagavond is er een gebedsmoment. De deur van de kerk staat open om mensen uit de wijk de gelegenheid te geven voor persoonlijk gebed of een stiltemoment.

3. Evangelisatie: Jezus’ opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken geldt nog steeds voor de kerk. We willen als kerk ‘een brug naar Jezus’ blijven.
Wij mensen, onze samenkomsten, de activiteiten en het onderwijs zijn een brug naar Jezus, maar ook ons kerkgebouw. Jaarlijks willen we minimaal één nieuwe Alpha cursus geven.

4. Heiliging: In het onderwijs vanuit Gods Woord zal systematisch en op praktische wijze invulling worden gegeven aan de boodschap van heiliging. Deze boodschap zal altijd verweven zijn in de prediking door sprekers vanuit de gemeente en het district.

5. Geestelijk leiderschap: Bij het organiseren van de gemeente op basis van gaven en talenten hebben we bijzondere aandacht voor ontwikkeling van jonge geestelijk leiders. Dit is zowel gericht op leiderschap binnen Crabbehof en Reeland, als ook voor binnen het district.

6. PCT: In verband met het groeien van de gemeente en het verlangen om onder andere via gemeentestichting verder te groeien leidt dit tot de behoefte aan een breder pastoraal team. De pastorale taak moet gedragen worden door meerdere mensen die hiervoor gaven en talenten hebben ontvangen.

7. Jongerenwerk: De gemeente kent veel kinderen en tieners. Kinder- en Tienerwerkteams organiseren het jeugdwerk in de kerk. Het is ons verlangen dat kinderen en tieners op jonge leeftijd de liefde van Jezus Christus in hun leven ontdekken en uitdragen.

8. Structurele begeleiding toetreders: Voor hen die anderen geestelijk willen begeleiden willen wij een toerustingscursus ontwikkelen met toerusting- en evaluatiemomenten. Voor buitenkerkelijke mensen die de kerk binnenkomen en die een Alpha-cursus hebben gevolgd zal een éénjarig onderwijs-traject gemaakt worden.

E. Beloningsbeleid.

Onze predikanten ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden conform de richtlijnen en tabellen van onze landelijke kerk, inclusief een vergoeding voor pensioenopbouw.

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. De predikanten zijn lid van de kerkenraad maar krijgen hiervoor geen specifieke beloning.

F. Verslag Activiteiten 2021

In 2021 hebben wij ondermeer de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Christelijke erediensten

Het afgelopen jaar zijn op zondagochtend de wekelijkse kerkdiensten gehouden. Deze kerkdiensten zijn openbaar toegankelijk. Wegens de Corona pandemie zijn we in maart 2020 overgeschakeld op openbare livestream diensten via YouTube. Bij de opnames houden we rekening met de richtlijnen van de RIVM en onze landelijke kerk. Dit is in 2021 voortgezet. In de diensten wordt gezongen onder begeleiding van een muziekgroep en wordt een preek verzorgd, waarbij de inhoud op de Bijbel gegrond is maar ook de relatie met de actuele ontwikkelingen wordt gelegd.

Daarnaast zijn het afgelopen jaar een aantal personen gedoopt, kinderen opgedragen en zijn er huwelijken ingezegend.

 • Missionair project: Kruispunt Reeland

In 2014 is een missionaire gemeente gestart in de wijk Reeland. De opzet is een laagdrempelige hedendaagse kerk om met name mensen uit die wijk te bereiken die niet kerkelijk zijn of de kerk de rug toegekeerd hebben. Centraal in de dienst staat het ontmoeten. Wegens Corona zijn we ook hier sinds maart 2020 overgeschakeld op online bijeenkomsten en wordt bij de activiteiten rekening gehouden met de RIVM richtlijnen.

 • Vanuit Christelijke principes, dienstbaar zijn voor de omgeving

De kerk in Crabbehof is gepositioneerd in een buurt met een relatief grote groep minder bedeelden. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de kerk heeft en voelt, is de kerk enkele jaren geleden begonnen als locatie te fungeren als uitdeelpunt voor de voedselbank en er is ook wekelijks een inloop. Bij de inloop kunnen mensen uit de buurt terecht voor een kop koffie, kledingverkoop en creatieve workshops. Wegens Corona was dit gedurende een deel van 2020 en 2021 helaas niet mogelijk (m.u.v. de voedselbank).

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De cijfers omvatten beide wijkgemeentes Crabbehof en Reeland inclusief inkomsten en uitgaven voor de zending (NMI).

De bestedingen voor het komende jaar 2022 zullen niet sterk afwijken van de bestedingen in het verslagjaar 2021

anbi financien2021

 

Komende activiteiten

Kerkdienst - Winterkerk
Datum 12-02-2023 10:30 - 12:00
Kerkdienst - Winterkerk
19-02-2023 10:30 - 12:00
Kerkdienst - Winterkerk
26-02-2023 10:30 - 12:00
Kerkdienst - Winterkerk
05-03-2023 10:30 - 12:00
Kerkdienst - Winterkerk
12-03-2023 10:30 - 12:00

Volledige kalender